Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Bed no breakfast De Kapitein 

Versie 1.0 – december 2023

 

Terminologie

De termen BnB De Kapitein, De Kapitein, BnB, zijn termen voor Bed no breakfast De Kapitein.

Gast: een persoon die bij BnB De Kapitein heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.

Hoofdgast: de persoon die bij de BnB heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van de BnB, of namens de eigenaar van de BnB, de BnB beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Bed no breakfast De Kapitein.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

 

  1.     Bed no breakfast De Kapitein 

1.1    De BnB is beschreven in de website www.bnbdekapitein.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de BnB ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2    Het minimum verblijf in Bed no breakfast De Kapitein is twee nachten. In het laagseizoen/ de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden. 

1.3    De BnB is 24 uur per dag toegankelijk. Het BnB gedeelte, de caravan  en de kamers hebben een eigen afsluitbare ingang. 

1.4    Rusttijden zijn van 23.00 uur – 07.00 uur. 

1.5   Bnb de Kapitein is volledig rookvrij. Roken is daarom niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis of op het perceel van Bnb de Kapitein. 

1.6    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in de BnB kamers. De caravan is geschikt voor maximaal 2 kleine (30 cm schafthoogte) hondjes.

1.7    De kamers zijn geschikt voor twee personen, met uitzondering van kamer “Het Anker”. Voor kamer “Het Anker” kan er op basis van beschikbaarheid en toelatende bezetting tegen betaling een opklapbed worden bijgeboekt. De caravan is geschikt voor maximaal 3 personen.

1.8   Er bij de reservering voor de kamers tegen betaling van €7,50 een babypakket worden bijgeboekt. Dit bestaat uit een babystoel, babybed en linnen. 

1.9   Bij verblijf langer dan 2 dagen vindt er een tussentijdse handdoekwissel plaats. Op verzoek en tegen betaling van €5,- per persoon is een extra handdoekenwissel mogelijk. Bij verblijf langer dan 7 dagen kan er kosteloos 1 extra schoonmaak/linnenwissel worden gereserveerd.

1.10    Inchecken is mogelijk van 15.00-19.00 uur, uitchecken uiterlijk 10.30 uur.  Eerdere / latere check-in  is in overleg mogelijk middels gebruik van een sleutelkluis.

1.11    Bed no breakfast De Kapitein serveert geen ontbijt.

1.12  De gasten kunnen hun auto parkeren op het aanwezige privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.

1.13  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben

1.14  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen

1.15  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed no breakfast De Kapitein ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.16  Gasten van Bed no breakfast De Kapitein dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

1.17  Bed no breakfast De Kapitein is geregistreerd als toeristische verhuurder onder registratienummer 0448 18CD 89F4 2201 9492

 

 

2.0    Tarieven 

2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3.   Tarieven van de BnB zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4    Alle vermeldingen op de website van de BnB (www.bnbdekapitein.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De BnB is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

 

3.0    Reservering en Betaling

3.1    Directe reservering bij BnB de Kapitein is alleen online mogelijk via www.bnbdekapitein.nl of via 0619295405.

3.2    Betaling van het reserveringstarief dient direct bij het online boeken te worden voldaan middels aangeboden betaalmethoden. Creditcards worden niet geaccepteerd.

 3.3    De reservering is pas definitief na betaling van het reserveringstarief of, in het geval van reservering middels e-mail of telefoon, bevestigingsbericht.

4.0 Annulering

4.1    Tot 5 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. 

4.2    Bij annulering vanaf 5 dagen voor datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de reservering in rekening gebracht. 

4.3 Bij na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal het gehele reserveringstarief van kracht blijven. Er vindt geen restitutie plaats.

4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per telefoon via 0619295405 worden doorgegeven.

4.5    Bed no breakfast De Kapitein heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.  

5.0     Schade

5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de BnB accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de BnB of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. 

5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de BnB accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade. 

5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

5.4 Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de BnB worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.

5..5   Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de BnB eigenaar te versturen.

 

6.0    Klachten

6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de BnB voor te leggen. De BnB dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

 

7.0    Overmacht

7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de BnB gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de BnB kan worden gevergd.

 

8.0    Aansprakelijkheid

8.1    De BnB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de BnB tegen aanspraken dienaangaande. De BnB is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de BnB.

8.2     De BnB kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de BnB.

8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de BnB, indien en voor zover de BnB uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de BnB is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de BnB in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.4 De BnB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. 

 

9.0    Privacy

9.1    Hiervoor verwijzen wij u naar de algemene verordening gegevensbescherming.

 

10 Slotbepaling

10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. NietNederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of ons telefoonnummer 0619295405. Graag tot snel bij BnB de Kapitein!